Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

O projektu

PROJEKT:

Mateřské centrum Havlíčkova
Křesťanská dětská skupina Jitřenka

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001824
Poskytovatel dotace:
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Číslo a název podpory:
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
Příjemce dotace:
Římskokatolická farnost – arciděkanství Mladá Boleslav, Kateřiny Militké 58/10, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 42716845, statutární zástupce: A.R.D. Mgr. Ing. Pavol Poláček, arciděkan Křesťanská dětská skupina Jitřenka je financována z Operačního programu Zaměstnanost, jejímž cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. „Naše organizace chce pomáhat rodičům sladit jejich pracovní a rodinný život, podpořit postupný návrat nebo vstup na trh práce“.
Evropský sociální fond logo
Logo Jitřenka