Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

Organizační řád

Organizační řád Křesťanské dětské skupiny Jitřenka platný od 1. 2. 2018

ZÁPIS DĚTÍ

Zápis dětí probíhá celoročně v souladu s počtem volných míst nebo ve vyhlášeném termínu.
Může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (Zákon č. 258/2000 Sb., § 50).

Pro přijetí dítěte do předkládá zákonný zástupce dítěte:

 •  Žádost o přijetí
 •  Přihláška dítěte

V případě rozhodnutí o přijetí dítěte do Jitřenky :

 • Potvrzení od dětského lékaře
 • Osobní list dítěte
 • Návrh smlouvy o službě
 • Souhlas s použitím fotografií
 • Potvrzení od rodičů o podpořené osobě – tvz. Monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje jeden ten z rodičů)

Při přijetí dítěte do Jitřenky jsou stanoveny dny docházky dítěte do zařízení a délka jeho pobytu v Jitřence,  a to písemnou smlouvou, kdy je třeba veškeré změny řádně nahlásit a stvrdit dodatkem smlouvy.

PROVOZ A DOCHÁZKA DO DĚTSKÉ SKUPINY

Provoz křesťanské dětské skupiny začíná v 7:00 hodin a končí v 16:30 hodin. Příchod dětí probíhá do 8:00 hodin, pozdní příchody narušují pak již denní program v Jitřence. Děti mohou rodiče vyzvednout v intervalu od 15:00 do 16:30 hodin, případně po obědě, dle dohodnuté doby docházky dítěte. Pokud je rodičům předem známa krátkodobá nepřítomnost dítěte, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu, a to osobně, zasláním emailu nebo telefonicky, nejdéle do 16:30 hod. předcházejícího pracovního dne.

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ Z DĚTSKÉ SKUPINY

Pracovník Jitřenky převezme dítě od rodičů nebo jím pověřené osoby a při odchodu dítěte z Jitřenky předá dítě rodiči nebo jím pověřené osobě k převzetí dítěte. Rodiče dítěte doloží písemné pověření o vyzvedávání dítěte jinou osobou. Bude-li mít pracovník centra pochybnosti o pověřené osobě, má právo kontaktovat zákonného zástupce a ověřit si totožnost pověřené osoby.

SEZNAM VĚCÍ PRO DÍTĚ – řádně označené jménem dítěte

 •   Náhradní oblečení
 •   spodní prádlo, punčocháče, tepláčky, triko
 •   Bačkory s pevnou patou a odpovídající velikosti nohy dítěte (ne boty větší).
 •   Boty na zahradu (holinky).
 •   Teplé nepromokavé boty do sněhu v zimním počasí.
 •   Pleny (ideální celé balení) a vlhčené ubrousky.
 •   Papírové kapesníky (10 balíčků v 1 balení).
 •   Ochranný krém s odpovídajícím faktorem v letních měsících.
 •   V případě specifických potřeb dítěte (alergie, astma apod.) je rodič povinen předat personálu k uložení v dostatečném množství potřebný lék či   přípravek.

UKONČENÍ DOCHÁZKY

K ukončení docházky může dojít, pokud zákonný zástupce neuhradí školné v Jitřence ve stanoveném termínu a nedohodne s provozovatelem jiný termín úhrady. Pokud dítě bez omluvy nedochází nepřetržitě po dobu delší než dva týdny anebo pokud závažným způsobem narušuje provoz dětského DS. Pokud zákonný zástupce písemně neoznámí ukončení docházky dítěte a nedokončí docházku aktuálního měsíce, poplatek je nevratný.

PRÁVA RODIČŮ

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s provozovatelem být přítomni ve třídě
 • adaptační doba
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte
 • být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí v průběhu celého roku
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího a výchovného programu
 • mohou se aktivně zapojovat do organizace akcí pro děti i rodiče
 • vyjadřovat se k rozhodnutím centra týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

POVINNOSTI RODIČŮ

Rodiče jsou povinni:

 • vodit do Jitřenky  dítě zdravé, aby nebyly na zdraví ohroženy ostatní děti (nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním)
 • pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění
 • ohlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte (alergie, astmatické potíže, infekční onemocněn, atd.)
 • nahlásit případné změny, např. zdravotní pojišťovny, telefonních čísel do zaměstnání, domů, změna adresy atp.
 • omlouvat nepřítomnost dítěte v souladu s podmínkami stanovenými provozním řádem Jitřenky
 • ve stanoveném termínu platit poplatky za docházku dle uzavřené smlouvy

PRÁVA PEČUJÍCÍCH OSOB

osoby pečující o dítě mají právo:

 • sdělit rodičům informaci o chování dítěte
 • vyjádřit se k momentálním zdravotním problémům dítěte
 • informovat rodiče o možnosti a vhodnosti navštívit s dítětem logopeda nebo jiného odborníka
 • požádat rodiče o sjednání nápravy za škodu způsobenou dítětem

POVINNOSTI PEČUJÍCÍCH OSOB

Všechny povinnosti pracovníka Jitřenky vyplývají z provozního řádu. Povinností všech dotčených subjektů je dodržovat tento provozní řád.

PLATBY ZA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Výše a způsob platby je stanovena ve smluvních podmínkách – Smlouva o službách. Úhrada za docházku je předem sjednána ve výši dle platného ceníku. Platba za docházku  se hradí vždy na základě vyúčtování zaslaného rodičům e-mailem zpětně měsíc následující.

Platba za stravné je účtována souběžně se školným a v případě nepřítomnosti v daném měsíci, je částka za nepřítomné dny v dalším měsíci odečtena. Stravné se platí společně se zasláním školkovného e-mailem následující měsíc.

Jestliže nebude platba zaslána na účet nebo přijata v hotovosti do stanoveného data, má pracovník Jitřenky právo a nařízení nepřevzít dítě do zařízení.

REZERVAČNÍ POPLATEK

Rezervační poplatek ve výši 1.500,- Kč je splatný do tří dnů od podpisu závazné přihlášky. Je odečítán z první platby za docházku. Tento poplatek je, v případě, že dítě nenastoupí do centra, nevratný. Stravování a nadstandardní aktivity (kroužky, divadlo, výlet atp.) nejsou zahrnuty v měsíčním paušálním poplatku, pokud nebude určeno jinak.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

Respektujeme stravovací návyky rodiny. Možnost donášky vlastního jídla nebo stravování dle nabízeného jídelníčku. Jídlo je podáváno v Jitřence 3x denně – přesnídávka, oběd, odpolední svačina.

Obědy se dovážejí externě. Servírují se v jídelně. Úhrada za obědy není zahrnuta v ceně školného. Dopolední a odpolední svačina nejsou zahrnuty v ceně školného. Celodenní pitný režim a ovoce je zahrnuto v ceně školného, v dále uvedeném rozsahu. Děti mají v průběhu celého dne přístup k pití (šťáva, čaj, voda) a mohou se tak napít dle vlastní potřeby. Samozřejmostí je pití ke svačinám i k obědu. Při stravování je respektována individuální potřeba jídla. Děti mají možnost volit množství jídla a nejsou do jídla nuceny. Na jídlo mají dostatek času – jíme ve stejný čas, ale ne ve stejném tempu / tzv. průběžné svačinky/. Obědy je možné odhlásit na telefonním čísle Jitřenky, a to nejpozději do 8  hod. předchozího pracovního dne.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Křesťanská dětská skupina vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej pracovník skupiny převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření. KDS zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při pobytu v KDS a při poskytování služeb. Všichni pracovníci a zástupci centra v rámci výchovného působení seznamují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování v KDS i mimo něj. Provozovatel při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech (např. plavání, sáňkování) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům k zajištění bezpečnosti dětí. Jitřenka se pro zajištění bezpečnosti dětí zamyká! Při náhlém onemocnění dítěte, popř. úrazu, zajistí pracovník včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje rodiče dítěte. Telefonní čísla zdravotnických zařízení jsou umístěna na určeném místě. Ve třídě je umístěna lékárnička se základním vybavením.

HYGIENA PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY

 • Pro pobyt ve skupině používají děti své oblečení. Je nutné mít náhradní oblečení s sebou.
 • Prádlo / ložní, ručníky, utěrky, ubrousky, bryndáky plyšové hračky/ se pere odděleně. Ložní prádlo se mění 1x za tři týdny, ručníky 1x za týden, ostatní textil dle potřeby, utěrky se mění ob den. Plyšové pratelné hračky se perou 1x za čtvrtletí, nepratelné se ošetřují postřikem Sanytolem.
 • Denně se provádí dezinfekce WC a umyvadel, mytí podlah v sociálním zařízení a ve všech prostorech. Vysávání hracích koberců se provádí ob den, případně dle potřeby dříve. Dezinfekce hraček mytím v saponátu s oplachem se provádí 1x za měsíc. Přesný rozpis je uveden v sanitárním řádu. – Toaletní potřeby, lehátko, kapsář na noční prádlo, šatní skříňka se označují značkou dítěte, která je také se jménem dítěte viditelně umístěna v šatně na nástěnce.
 • V budově  i přilehlých prostorách je zákaz kouření.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento organizační řád je účinný od  1. 2. 2018. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto organizačního řádu, mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci KDS a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. Během školního roku mohou rodiče i zaměstnanci připomínkovat organizační řád.

 

Logo Jitřenka