Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

Plán výchovy a péče

Prezentace křesťanské dětské skupiny

Křesťanská dětská skupina Jitřenka byla založena 9. 1. 2017 Římskokatolickou farnosti – arciděkanstvím v Mladé Boleslavi. Jitřenka vychází s křesťanských principů.

V žádném případě zde nenutíme děti modlit se. Ve výchově používáme prvky Montessori.

Jitřenka se nachází v klidnější části města Mladá Boleslav. Kapacita dětí je 13 ve věku minimálně 2 roky do předškolního věku dítěte. Děti se přijímají k celodenní docházce v průběhu školního roku.

Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 hodin do 16:30 hodin. V době prázdnin a státních svátků bývá provoz částečně omezen (rodiče jsou vždy v předstihu informováni).Rodiče za pobyt dítěte platí měsíční úplatu a náklady na stravné.

Budova je nově zrekonstruována, po opravách dostatečně prostorná, nově zařízená a dobře vybavená hračkami a pomůckami. Vytápěna je ústředním topením. Je zde herna, ložnice, jídelna s kuchyňským koutem, ředitelna, umývárna, WC, šatna a chodba, technické prostory a klubová místnost. Obědy se dovážejí z Dietky Mladá Boleslav.

Oplocená zahrada s trávníkem, herními prvky, stromy a pískovištěm slouží dětem k pobytu venku.

Veškeré snažení všech zaměstnanců Jitřenky směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Program pro děti je integrován do smysluplných celků, které jsou vzájemně propojeny.

Na rozhodování o obsahu vzdělávání se podílejí učitelé, rodiče i děti.

Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi.

Děti se učí nést zodpovědnost za své jednání.

Děti pracují individuálně, ve dvojicích, v různě velkých skupinách, mají možnost si radit, pomáhat si a spolupracovat.

Rodiče jsou považováni za partnery pedagoga. Očekává se od nich přímá účast ve výchově a vzdělávání dítěte. Rodiče jsou kdykoliv vítáni ve třídě, mohou se i sami zapojit do každodenních činností.

Důležitým zdrojem poznávání a učení jsou zážitky dětí – tzv. prožitkové učení.

Důležitou organizační formou práce s dětmi je „kruh“, v němž mají děti příležitost učit se naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, nesouhlasu, komunikace.

ZÁKLADNÍ CÍLE:

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost, samostatně a efektivně se učit
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
 • umět aplikovat osvojené znalosti v praxi
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

SPOLUPRÁCE S RODINOU

V Jitřence považujeme za velice významný faktor podporující výchovu a vzdělávání dětí spolupráci s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se běžných aktivit s dětmi. Mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.

V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený vztah. Rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte, ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokroky, prohlédnout si výrobky svých dětí v šatně atd.

Integrované bloky plánu výchovy a péče:

Témata:

I. Centrum plné pohody

 • Moje dětské centrum
 • Já a moji kamarádi
 • Hračky kolem nás
 • Kouzelná slovíčka

II.Paní zima kraluje

 • Zvířátka a zima
 • Zimní hry a sporty
 • Co ze mě dělá člověka
 • Zdraví a vitamíny
 • Půjdu k zápisu
 • Hrátky paní zimy
 • Vítáme Masopust
 • Z pohádky do pohádky

III. Jaro přišlo do vsi a města

 • Jarní probuzení
 • Hádej, čím jsem
 • Na našem dvoře
 • Doprava
 • Malí zahradníci
 • Velikonoce – svátky jara
 • Den Země

IV. Když všechno kvete

 • Život na venkově
 • Svátek matek
 • Cizokrajná zvířata
 • Krásy přírody

V. Svět kolem nás

 • I děti mají svátek
 • Z pohádky do pohádky
 • Naše překrásná země
 • Ahoj školko!

VI.Podzimní putování

 • Podzim v přírodě
 • Dary podzimu
 • Radujeme se s podzimem
 • Na zahradě a na poli
 • Sklízíme dary podzimu
 • Podzim v přírodě
 • Zvířátka v přírodě
 • V lese
 • Co umí vítr a déšť

VII. Kouzelné Vánoce

 • Mikuláš
 • Advent
 • Vánoce přicházejí

I. Integrovaný blok: CENTRUM PLNÉ POHODY

Záměr bloku:

 • Učit děti základy slušného chování
 • Osvojit si základní hygienické návyky a pravidla stolování

Témata:

 • Moje mateřská škola
 • Já a moji kamarádi
 • Hračky kolem nás
 • Kouzelná slovíčka

Výchovné cíle:

 • Získávaní relativní citové samostatnosti, naučit se být bez rodičů
 • Rozvíjení sebedůvěry a důvěry v druhé, uvědomování si vlastního já
 • Vnímání a osvojování si pravidel centra
 • Seznamování se s prostředím centra
 • Posilovat základní hygienické návyky
 • Naučit se, že každá hračka má své místo
 • Základy kulturně společenských pravidel / pozdravy, poděkování, prosba o pomoc, stolování /
 • Rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností, schopnost navazovat nová přátelství

Vzdělávací nabídka:

 • Seznámení se se značkou, skřínkou, místem
 • Prostorová orientace, názvy místností, názvy profesí v DS, jména personálu
 • Sebeobsluha, režim dne
 • Pravidla soužití v centru
 • Činnosti v centru – kresba, malování, modelování, zpěv, hra, cvičení, dramatizace,
 • Didaktické a námětové hry, písničky, básně, tanec
 • Poslech literárních textů – Etiketa, o pomoci druhým,
 • Výtvarné činnosti
 • Prosociální hry, kooperační hry,…

II. Integrovaný blok: PANÍ ZIMA KRALUJE

Záměr bloku:

 • Přiblížit dětem charakteristické znaky zimy
 • Pozorovat zimní přírodu – vycházky ke krmelcům, krmení ptáčků
 • Čtením pohádkových příběhů podněcovat v dětech představivost, fantazii, komunikaci
 • Seznámit děti s částmi lidského těla a jejich funkcí, s orgány v lidském těle
 • Seznámit děti s rozdílem zdraví – nemoc – úraz, první pomoc, tel.čísla
 • Prožívat svátky – Masopust /výroba maškar a průvod, ukázka zabíjačky/
 • Připravit předškolní děti na zápis do 1.ročníku – barvy, tvary, číslice, písmena, …

Témata:

 • Zvířátka a zima
 • Zimní hry a sporty
 • Co ze mě dělá člověka
 • Zdraví a vitamíny
 • Půjdu k zápisu
 • Hrátky paní zimy

Výchovné cíle:

 • Rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • Osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu, o zdravém životním stylu,
 • Osvojovat si poznatky o těle, jeho částech, zdraví
 • Pěstovat pozitivní vztah k přírodě, pomoc zvířátkům
 • Posilovat pozitivní vztah k sobě samému (sebevědomí, sebedůvěra, identita, …)
 • Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se vývoji a běžným změnám
 • Posilovat prosociální chování k druhým

Vzdělávací nabídka:

 • Vnímání krás zimní přírody – vycházky, charakteristické znaky stromů, keřů
 • Péče o ptáčky u krmítek v centru, pravidelná kontrola a doplňování krmítek
 • Péče o zvířátka – vycházka do lesa, dobroty pro zvířátka
 • Poznávání stop ve sněhu, malování ve sněhu, …
 • Seznámení se se zimními sporty – sáňkování a bobování na zahradě, stavění sněhuláků, iglú, koulování, klouzání, …
 • Hry na sněhu
 • Lokomoční činnosti – chůze, běh, poskoky, lezení, prolézání, výskoky,…
 • Výtvarné činnosti – omalovánky, koláže, lepení, stříhání, modelování,…
 • Člověk – pojmenování částí těla, skládanky, puzzle lid. těla, uvědomění si růstu – velikosti (malý, větší, největší, ), tloušťky, barvy pleti,…
 • Životospráva, oblékání, zdraví, nemoc, úraz, pobyt na čerstvém vzduchu, didaktické hry, situační hry, navození problémové situace, tel. čísla – policie, hasiči, záchranka
 • Denní režim, pitný režim, odpočinek, hra, …
 • Příprava předškoláků k zápisu – geometrické tvary, matematické představy, barvy,
 • grafické napodobování symbolů a znaků, počáteční slabika popř. písmeno ve slově,
 • počet slabik, délka samohlásky ve slově, grafomotorika, úchop tužky, prostorová
 • orientace, znát své jméno a bydliště

III. Integrovaný blok: JARO PŘIŠLO DO VSI A MĚSTA

Záměr bloku:

 • Přiblížit dětem charakteristické znaky jara, všímat si změn v přírodě
 • Získat povědomí o správném chování člověka k životnímu prostředí, umět třídit odpad
 • Chovat se ekologicky k přírodě
 • Seznámit se s jarními pracemi na zahradě, na poli
 • Přiblížit dětem velikonoční tradice a zvyky
 • Rozvíjet poznatky o přírodě, o místě a prostředí ve kterém dítě žije, o domově, okolí, obci
 • Poznat domácí zvířátka a jejich mláďata, domácí mazlíčky, péče o ně
 • Umět pojmenovat dopravní prostředky, některé dopravní značky, získat představu o bezpečném pohybu v silničním provozu

Témata:

 • Jarní probuzení
 • Hádej, čím jsem
 • Na našem dvoře
 • Doprava
 • Malí zahradníci
 • Velikonoce – svátky jara
 • Den Země

Výchovné cíle:

 • Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost, své chování a vůli
 • Ovládat pohybový aparát a tělesné funkce
 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednost- kultivovaný projev, upevňovat správnou výslovnost, intonaci, rytmiku
 • Cvičit paměť, pozornost, postřeh, představivost, fantazii
 • Probouzet v dětech zájem, zvídavost, respekt k sobě i druhým
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních, umět se domluvit, podělit se, přijímat názory a hodnoty ostatních členů kolektivu
 • Osvojit si uznávané společenské, morální a estetické hodnoty, návyky a postoje
 • Rozvíjet v dětech poznání o okolní přírodě, o jejích přeměnách, zákonitostech
 • Pěstovat v dětech kladný vztah k živé i neživé přírodě
 • Výukový program – Od zrníčka k bochníku

Vzdělávací nabídka:

 • Pozorování stromů, květin, zvířat
 • Návštěva statku, pozorování zvířat na pastvinách
 • Změny počasí
 • Poznávání hospodářských zvířat, hledání společných znaků
 • Seznámení s užitkem domácích zvířat
 • Poznávaní zvuků domácích zvířat
 • Puzzle domácích zvířat
 • Výtvarné a pracovní činnosti na dané téma – stříhání, lepení, omalovánky, skládání papíru,…
 • Hádanky
 • Četba pohádek a příběhů, bajky o zvířátkách
 • Pozorování jarních prací na zahradě, na poli
 • Zahradnické náčiní, nářadí
 • Pokusy – sázení semínek, pozorování růstu rostlinek
 • Poznávání profesí rodičů, představení některých profesí rodiči, význam práce pro život člověka
 • Technika kolem nás – vynálezy, ukázky, práce s nimi
 • Experimenty – didaktické hry – Moje první pokusy
 • Skupinové činnosti – práce s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
 • Doprava – hry s dopr. značkami, fungování semaforu, pozorování dopravy na silnicích,
 • Výtvarné techniky na téma doprava – vymalovávání, stříhání, lepení,
 • Námětové hry s dopr.prostředky – sestavení železnice, autodráhy, dopravní koberečky, koberec pole a statek,…
 • Velikonoce – tradice, zvyky, koledy, malování kraslic, výroba zajíčka, pomlázky, stříhání, lepení,
 • Den Země – význam přírody pro člověka, ochrana přírody, vliv člověka a techniky na životní prostředí, výukový program Plastožroutí pohádka
 • Základní poznatky o místě a prostředí, ve kterém žijeme – orientace v obci, důležitá místa v obci, zajímavá místa v okolí – vycházky

IV. Integrovaný blok: KDYŽ VŠECHNO KVETE

Záměr bloku:

 • Upevňovat citový vztah k mamince
 • Mít úctu a respekt k ostatním členům rodiny
 • Poznávat exotická zvířata všímat si změn v přírodě a její krásy
 • Získat povědomí o potřebách rostlin a živočichů, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou

Témata:

 • Život na venkově
 • Svátek matek
 • Cizokrajná zvířata
 • Krásy přírody

Výchovné cíle:

 • Rozvoj smyslového vnímání, pohybových schopností a dovedností
 • Rozvoj komunikativních dovedností – výslovnost, přednes, intonace,…
 • Rozvoj hudebních a tanečních dovedností
 • Posilovat citové vazby v rodině
 • Připravit společnou slavnost pro maminky
 • Rozvíjet sounáležitost s rodinou
 • Získat povědomí o různorodosti životních podmínek a života živočichů v různých koutech planety, život ve městě a na vsi

Vzdělávací nabídka:

 • Výroba dárečků a přáníček ke Dni matek
 • Společné setkání a besídka pro maminky
 • Posilování rodinných vazeb – pojmenování členů rodiny, beseda nad fotografiemi,
 • Seznámení s různými druhy exotických zvířat
 • Práce s knihou, encyklopedií, atlasem
 • Puzzle zvířátka, pexesa, didaktické hry,
 • Přiřazování, třídění, počet, písmeno, slabika, počáteční písmeno, zvuky zvířat
 • Výtvarné zachycení zvířat a oblastí jejich výskytu – modelování, vykrajování,omalovánky, stříhání, lepení,
 • Třídění živé a neživé přírody – poznávání v přírodě, pozorování pod lupou, pokusy

V. Integrovaný blok: SVĚT KOLEM NÁS

Záměr bloku:

 • Upevňovat vztahy mezi dětmi, pěstovat v dětech pojetí multikulturní výchova
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti a radosti z pohybu formou her a soutěží, pobytu na zahradě, vycházkách
 • Poznávat s dětmi krásy okolní přírody – turistika – výlety, vycházky
 • Seznámit děti s možným nebezpečím v době letních prázdnin
 • Seznámit děti s rozmanitostí světa lidí, zvířat, rostlin, získat povědomí o kontinentech, o rozdílu mezi oceánem a pevninou

Témata:

 • I děti mají svátek
 • Z pohádky do pohádky
 • Naše překrásná země
 • Ahoj školko!

Výchovné cíle:

 • Pozorování letní přírody, jejích změn, pozorování živočichů
 • Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • Zvládnout chůzi po nerovném terénu
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • Vytvářet základy pro práci s literaturou, informacemi, technologiemi
 • Rozvíjet komunikativní a jazykové dovednosti
 • Rozvíjet sluchovou analýzu a syntézu, naslouchání, zrakové vnímání prostoru

Vzdělávací nabídka:

 • Oslavy Dne dětí, Olympiáda na zahradě pro rodiče a děti, hry a soutěže
 • Míčové, pohybové a kooperační hry na zahradě a při vycházkách
 • Hry na rozvoj prostorové orientace
 • Porovnávání, pojmy, řazení, množství, tvary
 • Turistika – pěší výlety do okolí, k rybníku, školní výlet
 • Hry s vodou – přenášení, nabírání, koupání v bazénku, sprchování,…
 • Projekt – kouzelný les- práce a technika lesních dělníků, flóra a fauna lesa, ochrana přírody
 • Čtení pohádek, shlédnutí filmové pohádky, moje nejmilejší pohádka, kniha
 • Dramatizace pohádek,
 • Hudební činnosti

VI. Integrovaný blok: PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ

Záměr bloku:

 • Osvojit si poznatky o změnách v přírodě
 • Rozvíjet všechny smysly – hmat, sluch, čich, chuť, zrak
 • Naučit se chápat význam ovoce a zeleniny na lidský organizmus
 • Pozorovat změny v přírodě – na zahradě, na poli, v lese, chápat význam lidské práce
 • Pozorovat a poznávat zvířata a rostliny na poli, zahradě, v lese, u rybníka
 • Poznávat a rozlišovat stromy jehličnaté a listnaté – rozdíly, barvy, tvary listů, …
 • Provozovat činnosti a hry spojené s podzimním obdobím

Témata:

 • Podzim v přírodě
 • Dary podzimu
 • Radujeme se s podzimem
 • Na zahradě a na poli
 • Sklízíme dary podzimu
 • Podzim v přírodě
 • Zvířátka v přírodě
 • V lese
 • Co umí vítr a déšť

Výchovné cíle

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti – spojit pohyb se zpěvem, básně, písně,
 • Rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky ( koordinace a rozsah pohybu, uvědomělé a správné dýchání, držení těla, …
 • Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii
 • Umět vyjádřit pocity, dojmy, prožitky
 • Rozvíjet v dětech zvídavost, radost z činnosti, hry, zájem o dění v centru
 • Podporovat dětská přátelství, rozvíjet toleranci, respekt k dospělým, ale i vrstevníkům
 • Osvojovat si elementární poznatky o světě kolem nás, o měnící se přírodě, o koloběhu života, o proměnách v ní

Vzdělávací nabídka

 • Přímé pozorování změn v přírodě, hlavní znaky podzimu
 • Třídění podle velikosti, barvy, tvaru, počtu, druhu,…
 • Pozorování sklizně na zahradě, na poli, v sadu
 • Ochutnávka ovoce a zeleniny, výroba chutné svačinky, uvaření nebo upečení zeleninového nebo ovocného pokrmu
 • Možnosti úprav ovoce a zeleniny
 • Poznávat a rozlišovat stromy, keře, byliny
 • Plody podzimu – sběr, třídění, navlékání, výroba zvířátek, lisování, hry s přírodním materiálem, otiskování, nalepování, …
 • Využívat poznatků z pozorování a prožívání v oblasti hudební, výtvarné, dramatické, v oblasti pohybových dovedností
 • Smyslové hry, rytmické a vokální činnosti
 • Poslech pohádek, příběhů a říkadel
 • Výtvarné a pracovní činnosti spojení s podzimním obdobím
 • Hry se slovy – jedno, dvoj, trojslabičná, na jakou slabiku začínají, na jakou končí, přiřaď obrázek, obrázková osnova, …
 • Pozorování počasí, pojmenování povětrnostních jevů, kalendář přírody, koloběh vody
 • Výroba papírových draků – Drakiáda – odpoledne pro rodiče a děti

VII. Integrovaný blok: KOUZELNÉ VÁNOCE

Záměr bloku:

 • Pochopit a prožívat symboliku adventního času
 • Poznávat tradice a zvyky vánočního období
 • Uvědomovat si sounáležitost s ostatními členy rodiny
 • Vytvářet pohodovou a klidnou atmosféru v centru
 • Sejít se s rodiči na vánočním tvoření, při mikulášské besídce, u stromečku v centru
 • Seznámit se s příběhy, které se váží k Vánocům

Témata:

 • Mikuláš
 • Advent
 • Vánoce přicházejí

Výchovné cíle:

 • Rozvoj všech smyslových oblastí, jemné motoriky
 • Rozvoj komunikačních schopností – výslovnosti, vyjadřování, mluveného projevu, přednes básní a písní
 • Rozvoj tvořivého myšlení, kreativity, kooperace,
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností – výtvarných, dramatických, hudebních, …
 • Osvojovat si dovednosti v oblasti sebeobsluhy a hygieny, zdravého životního stylu, bezpečnosti
 • Upevňovat pozitivní vzájemné vztahy v rodině, kolektivu i ke svému okolí

Vzdělávací nabídka:

 • Seznámení se s průběhem adventního období, výroba betléma
 • Zažehnutí betlémského světla
 • Výzdoba centra
 • Mikuláš, čert, anděl – výtvarné činnosti, návštěva Mikuláše
 • Poslech vánočních příběhů a pohádek
 • Dramatizace, přednes básní a písní, besídka pro rodiče a seniory
 • Poslech vánočních koled
 • Pohybové a taneční hry
 • Vánoční nadílka v centru

2.3 Organizační řád

Organizační řád Křesťanské dětské skupiny Jitřenka platný od 9.1.2017

ZÁPIS DĚTÍ

Zápis dětí probíhá celoročně v souladu s počtem volných míst.

Může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
(Zákon č. 258/2000 Sb., § 50).

Pro přijetí dítěte do předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • Žádost o přijetí – Přihláška dítěte

V případě rozhodnutí o přijetí dítěte do Jitřenky :

 • Potvrzení od dětského lékaře
 • Osobní list dítěte
 • Návrh smlouvy o službě
 • Souhlas s použitím fotografií
 • Potvrzení od rodičů o podpořené osobě – tvz. Monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje jeden ten z rodičů)

Při přijetí dítěte do Jitřenky jsou stanoveny dny docházky dítěte do zařízení a délka jeho pobytu v Jitřence, a to písemnou smlouvou, kdy je třeba veškeré změny řádně nahlásit a stvrdit dodatkem smlouvy.

PROVOZ A DOCHÁZKA DO DĚTSKÉ SKUPINY

Provoz křesťanské dětské skupiny začíná v 6:30 hodin a končí v 16:30 hodin.
Příchod dětí probíhá do 8:00 hodin, pozdní příchody narušují pak již denní program v Jitřence.
Děti mohou rodiče vyzvednout v intervalu od 15:00 do 16:30 hodin, případně po obědě, dle dohodnuté doby docházky dítěte.
Pokud je rodičům předem známa krátkodobá nepřítomnost dítěte, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu, a to osobně, zasláním emailu nebo telefonicky, nejdéle do 16:30 hod. předcházejícího pracovního dne.

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ Z DĚTSKÉ SKUPINY

Pracovník Jitřenky převezme dítě od rodičů nebo jím pověřené osoby a při odchodu dítěte z Jitřenky předá dítě rodiči nebo jím pověřené osobě k převzetí dítěte.
Rodiče dítěte doloží písemné pověření o vyzvedávání dítěte jinou osobou.
Bude-li mít pracovník centra pochybnosti o pověřené osobě, má právo kontaktovat zákonného zástupce a ověřit si totožnost pověřené osoby.

SEZNAM VĚCÍ PRO DÍTĚ – řádně označené jménem dítěte

Náhradní oblečení – spodní prádlo, punčocháče, tepláčky, trika
Bačkory s pevnou patou a odpovídající velikosti nohy dítěte (ne boty větší).
Boty na zahradu (holinky).
Teplé nepromokavé boty do sněhu v zimním počasí.
Pleny (ideální celé balení) a vlhčené ubrousky.
Papírové kapesníky (10 balíčků v 1 balení).
Ochranný krém s odpovídajícím faktorem v letních měsících.
V případě specifických potřeb dítěte (alergie, astma apod.) je rodič povinen předat personálu k uložení v dostatečném množství potřebný lék či přípravek.

UKONČENÍ DOCHÁZKY

K ukončení docházky může dojít, pokud zákonný zástupce neuhradí školné v Jitřence ve stanoveném termínu a nedohodne s provozovatelem jiný termín úhrady.
Pokud dítě bez omluvy nedochází nepřetržitě po dobu delší než dva týdny anebo pokud závažným způsobem narušuje provoz dětského DS.
Pokud zákonný zástupce písemně neoznámí ukončení docházky dítěte a nedokončí docházku aktuálního měsíce, poplatek je nevratný.

PRÁVA RODIČŮ

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s provozovatelem být přítomni ve třídě – adaptační doba
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte
 • být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí v průběhu celého roku
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího a výchovného programu
 • mohou se aktivně zapojovat do organizace akcí pro děti i rodiče
 • vyjadřovat se k rozhodnutím centra týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

POVINNOSTI RODIČŮ

Rodiče jsou povinni:

 • vodit do Jitřenky  dítě zdravé, aby nebyly na zdraví ohroženy ostatní děti (nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním)
 • pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění
 • ohlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte (alergie, astmatické potíže, infekční onemocněn, atd.)
 • nahlásit případné změny, např. zdravotní pojišťovny, telefonních čísel do zaměstnání, domů, změna adresy atp.
 • omlouvat nepřítomnost dítěte v souladu s podmínkami stanovenými provozním řádem Jitřenky ve stanoveném termínu platit poplatky za docházku dle uzavřené smlouvy

PRÁVA PEČUJÍCÍCH OSOB
osoby pečující o dítě mají právo:

 • sdělit rodičům informaci o chování dítěte
 • vyjádřit se k momentálním zdravotním problémům dítěte
 • informovat rodiče o možnosti a vhodnosti navštívit s dítětem logopeda nebo jiného odborníka
 • požádat rodiče o sjednání nápravy za škodu způsobenou dítětem

POVINNOSTI PEČUJÍCÍCH OSOB

Všechny povinnosti pracovníka Jitřenky vyplývají z provozního řádu. Povinností všech dotčených subjektů je dodržovat tento provozní řád.

PLATBY ZA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Výše a způsob platby je stanovena ve smluvních podmínkách – Smlouva o službách. Úhrada za docházku je předem sjednána ve výši dle platného ceníku.
Platba za docházku  je vždy měsíc následující, dle zaslaného e-mailu rodičům.

Platba za stravné je účtována souběžně se školným a v případě nepřítomnosti v daném měsíci, je částka za nepřítomné dny v dalším měsíci odečtena. Stravné se platí na základě e-mailu o školkovném, tedy zpětně.

Jestliže nebude platba zaslána na účet nebo přijata v hotovosti do stanoveného data, má pracovník Jitřenky právo a nařízení nepřevzít dítě do zařízení.

REZERVAČNÍ POPLATEK

Rezervační poplatek ve výši 1.500,- Kč je splatný do tří dnů od podpisu závazné přihlášky. Je odečítán z první platby za docházku. Tento poplatek je, v případě, že dítě nenastoupí do centra, nevratný.
Stravování a nadstandardní aktivity (kroužky, divadlo, výlet atp.) nejsou zahrnuty v měsíčním paušálním poplatku.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

Respektujeme stravovací návyky rodiny. Možnost donášky vlastního jídla nebo stravování dle nabízeného jídelníčku.
Jídlo je podáváno v Jitřence 3x denně – přesnídávka, oběd, odpolední svačina.

Obědy se dovážejí externě. Servírují se v jídelně. Úhrada za obědy není zahrnuta v ceně školného. Dopolední a odpolední svačina nejsou zahrnuty v ceně školného. Celodenní pitný režim a ovoce je zahrnuto v ceně školného, v dále uvedeném rozsahu.
Děti mají v průběhu celého dne přístup k pití (šťáva, čaj, voda) a mohou se tak napít dle vlastní potřeby. Samozřejmostí je pití ke svačinám i k obědu.
Při stravování je respektována individuální potřeba jídla. Děti mají možnost volit množství jídla a nejsou do jídla nuceny. Na jídlo mají dostatek času – jíme ve stejný čas, ale ne ve stejném tempu / tzv. průběžné svačinky/.
Obědy je možné odhlásit na telefonním čísle Jitřenky, a to nejpozději do 8 hod. předchozího pracovního dne.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Křesťanská dětská skupina vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej pracovník skupiny převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření.
KDS zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při pobytu v KDS a při poskytování služeb.
Všichni pracovníci a zástupci centra v rámci výchovného působení seznamují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování v KDS i mimo něj.
Provozovatel při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech (např. plavání, sáňkování) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům k zajištění bezpečnosti dětí.
Jitřenka se pro zajištění bezpečnosti dětí zamyká!
Při náhlém onemocnění dítěte, popř. úrazu, zajistí pracovník včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje rodiče dítěte.
Telefonní čísla zdravotnických zařízení jsou umístěna na určeném místě. Ve třídě je umístěna lékárnička se základním vybavením.

HYGIENA PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY

Pro pobyt ve skupině používají děti své oblečení. Je nutné mít náhradní oblečení s sebou.
Prádlo / ložní, ručníky, utěrky, ubrousky, bryndáky plyšové hračky/ se pere odděleně. Ložní prádlo se mění 1x za tři týdny, ručníky 1x za týden, ostatní textil dle potřeby, utěrky se mění ob den. Plyšové pratelné hračky se perou 1x za čtvrtletí, nepratelné se ošetřují postřikem Sanytolem.
Denně se provádí dezinfekce WC a umyvadel, mytí podlah v sociálním zařízení a ve všech prostorech. Vysávání hracích koberců se provádí ob den, případně dle potřeby dříve. Dezinfekce hraček mytím v saponátu s oplachem se provádí 1x za měsíc. Přesný rozpis je uveden v sanitárním řádu.
Toaletní potřeby, lehátko, kapsář na noční prádlo, šatní skříňka se označují značkou dítěte, která je také se jménem dítěte viditelně umístěna v šatně na nástěnce.
V budově  i přilehlých prostorách je zákaz kouření.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento organizační řád je účinný od  1.3.2018. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto organizačního řádu, mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci KDS a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. Během školního roku mohou rodiče i zaměstnanci připomínkovat organizační řád.

Logo Jitřenka