Logo Jitřenka

Dětská skupina Jitřenka

Vnitřní pravidla provozu

Vnitřní pravidla provozu Křesťanské dětské skupiny Jitřenka

Účelem tohoto dokumentu je popsat provoz Křesťanské dětské skupiny Jitřenka,/dále jen KDS/ zřízené Římskokatolickou farností Mladá Boleslav, K.Militké 58/10, Mladá Boleslav, IČ: 42716845, zastoupená A.R.D. Mgr. Ing. Pavol Poláček, arciděkan.
KDS je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí dle zákona č.247/2014 Sb, o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
KDS se nachází v budově o třech podlažích v městské zástavbě. Dům prošel kompletní rekonstrukcí. Součástí je i prostorná zahrada. Prostory splňují veškerou stavební, hygienické provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Základní údaje:

Název zařízení: Křesťanská dětská skupina Jitřenka
Adresa zařízení místa poskytování služby: Havlíčkova 40, 29301 Mladá Boleslav,
Tel. 733 434 203
Zřizovatel/provozovatel/: Římskokatolická farnost – arciděkanství Mladá Boleslav
Zastoupená A.R.D. Ing. Mgr. Pavolem Poláčkem, arciděkanem
Sídlo: Kateřiny Militké 58/10, 29301 Mladá Boleslav
IČO  2716845
Registrační číslo projektu:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001824
Bankovní účet: 0480647339/0800.
Kompetentní osoba v rámci zřizovatele: A.R.D. Ing. Mgr. Pavol Poláček, arciděkan
Telefon: 326 324 115, rkfarnost.mb@centrum.cz
Typ zařízení: Veřejná dětská skupina s celodenní péčí
E-mail: mbjitrenka@gmail.com
Webové stránky zařízení: http://www.jitrenka-mb.cz
Pečující osoby:  2x  pedagogický pracovník, 1x profesionální chůva
Kapacita zařízení: 13 dětí /věkové rozmezí od 2 let do zahájení povinné školní docházky/
Provozní doba: Po – Pá /7:00 – 16:30/
O státních svátcích, připadajících na pracovní den je KDS uzavřena. V období jarních a podzimních prázdnin je omezen počet pečujících osob dle počtu dětí. O letních prázdninách je provoz přerušen na 2 týdny.
Zahájení provozu: od 9.1.2017

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tato Vnitřní pravidla provozu KDS Jitřenka upravují provoz a podmínky využívání služby péče o dítě v dětské skupině v prostoru Havlíčkova 40, Mladá Boleslav.

Článek II.

Podmínky provozu KDS

KDS je určena dětem, jejichž rodičům umístění pomůže s uplatněním na trhu práce, minimálně jeden rodič, jako zákonný zástupce, anebo opatrovník je zaměstnán/studuje/podniká/je veden na ÚP a intenzivně shání práci. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do KDS. Doložené doklady:

 • doklad u zaměstnaného rodiče pracovněprávním vztahu/PS,DPP,DPČ/
 • doklad u podnikajícího rodiče je potvrzení ČSSZ o úhradách odvodů na sociálním pojištění
 • doklad u nezaměstnaného rodiče je potvrzení z úřadu práce zařazení v evidenci uchazečů
 • doklad u studujícího rodiče je potvrzení školy o studiu

Jakékoli změny je rodič povinen hlásit a doložit aktualizovaný doklad.

 1. DS je určena dětem od 2 let do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
 2. Služba je poskytována od 9.1.2017, v pracovní dny v době od 7:00 do 16:30 hodin.
 3. Dítě může navštěvovat KDS celodenně /min 6 hodin, 1 h je 60min./ Dále ve zkrácené formě / menší počet dnů v týdnu/.
 4. Konkrétní rozsah využívání služby je upraven ve “ Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v Křesťanské dětské skupině Jitřenka“ uzavřené mezi rodičem a zřizovatelem.
 5. Provozní doba KDS může být omezena v době podzimních, vánočních, jarních a letních prázdnin. O omezení je rodič s předstihem informován.
 6. Personál KDS tvoří pracovníci s odbornou způsobilostí dle zákona o dětských skupinách, organizačně spadá KDS a její personál do Římskokatolické farnosti – arciděkanství Mladá Boleslav.
 7. K zajištění bezpečnosti dětí při pohybu uvnitř KDS i mimo prostory KDS je personál proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 8. Odpovědnost za újmu způsobenou dítěti při pobytu v KDS se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti provozovatele KDS.
 9. Ve všech prostorách KDS i přilehlých platí pro zaměstnance KDS i rodiče přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů a návykových látek.

 

Článek III.

Cena za pobyt a stravu dítěte v KDS

Cena služby DS, kterou rodič hradí, je stanovena ekonomickou radou Římskokatolické farnosti a arciděkanem A.R.D. Ing. Mgr. Pavolem Poláčkem.
Je stanovena bez rozdílu věku a je určena sleva pro sourozence, a to o polovinu školného pro druhé dítě.
Paušální platba měsíční / podpis Smlouvy na 12. měsíců/ 3.000,- Kč
Platba je prováděna převodem na účet 0480647339/0800 na základě zaslaného e-mailu o vyúčtování obědů a školkovného vždy zpětně.
Rodič uvádí do poznámky jméno dítěte.
Cena stravného je 65,- Kč na den a zahrnuje oběd, 2 svačinky a pitný režim po celý den.
Platba stravného je prováděna vždy k 10. dni měsíce následujícího na základě přesně odchozených dnů. Rodičům se zasílám společně s e-mailem o školkovném.

Článek IV.

Přijetí dítěte do KDS

 1. Rodič podává vyplněnou „Přihláška dítěte do křesťanské dětské skupiny“ na předepsaném formuláři.
 2. Přílohou žádosti je potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzení o pravidelném očkování dítěte.
 3. Děti jsou přijímány od 2 let v průběhu celého roku, dle volné kapacity.  Během května – června je vypisován zápis na nový školní rok.
 4. V případě obsazené kapacity, lze využít pořadník.
 5. Osobní list je nedílnou součástí k žádosti o přijetí
 6. Rodič je povinen podepsat smlouvu o péči.
 7. Rodič je povinen seznámit se s vnitřními pravidly provozu, organizačním řádem, dále doporučujeme seznámit se s plánem výchovy a péče a výukovým programem

Článek V.

Stravování v KDS

 1. Stravu zajišťuje externí dodavatel, ten je povinen dodržovat standardní kvalitu pokrmů a řídit se výživovými normami stanovenými platnou legislativou, musí odpovídat spotřebnímu koši dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a doporučené pestrosti stravy a povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin. Výdej stravy zajišťuje pečující osoba v souladu s plány HACCP (preventivní opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů) zpracovanými pro stravování dětské skupiny ve své kuchyni a jídelně na základě s ujednáním s rodiči, pokud nepožádá o možnost dodávání individuální stravy svému dítěti.
 2. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře a jednotlivým příchodům dětí. Aktuální jídelní lístek obsahuje seznam alergenů a je pravidelně vyvěšen na nástěnce a www stránkách, cena je stanovena na 65,- Kč na den.
 3. Děti se podle možností věku zapojují do přípravy prostírání a úklidu nádobí. Dále se učí základní společenské a hygienické návyky během jídla. Případně je poskytnuta dopomoc pečujícím personálem, zásadní snaha ovšem je, naučit děti samostatnosti.
 4. Pitný režim je po celý den zajištěn, v letních měsících jsou rodiče povinni pro pobyt venku vybavit dítě odpovídající lahvičkou.
 5. Pitná voda použita z vodovodního řádu.
 6. Obědy jsou převáženy v termo-jídelních nádobách v čase oběda. Jídla jsou připravena na talíře určeným personálem, který má zdravotní průkaz.
 7. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60°C a o tomto je proveden zápis.
 8. Přípravné místo je opatřeno dvojitým dřezem, lednicí, varnou konvicí a myčkou, která slouží k dekontaminaci veškerého nádobí.
  Pečující osoba připravuje stravu v oděvu k tomu určeném a v rukavicích. Má upravené vlasy. Pravidelně kontroluje kvalitu potravin a jejich dobu spotřeby.

Článek VI.

Provoz dne v DS

1. Základní informace o režimu dne :

7:00 – 8:00  příchod dětí, volná hra dětí

8:00 – 8:30    hromadné přivítání, motivační, výukový, komunitní kruh + ranní rozcvička
8:30 – 9:00    svačina
9:10 – 9:55      řízená hlavní aktivita, AJ, plavání, nebo hra na flétnu
10:00 – 10:15  hygiena a příprava na pobyt venku
10:15 – 11:30   pobyt venku
11:20 – 11:30   příprava na oběd
11:30 – 12:15   oběd a příprava na odpočinek
12:30 – 14:15   odpočinek
14:30 – 15:00  svačinka
15:00 – 16:30  řízená hra, nebo volné aktivity

Veškeré činnosti se přizpůsobují individuálním potřebám dětí. Plán výchovy a péče, podle kterého probíhá vzdělávací práce s dětmi, je k dispozici rodičům na nástěnce a na www stránkách. Jeho obsah lze měnit na základě společně dohodnutých změn.

VII.

Pobyt dítěte a související povinnosti v KDS

 1. K pobytu dětí v areálu budovy se využívají prostory pro KDS a to pohybová herna o rozloze 23,2 m2, místnost na spaní o velikosti 18,5 m2, denní místnost personálu a ředitelna o velikosti 15,1 m2, dále herny 18,5 a 18,9 m2, jídelna s kuchyňkou o velikosti 15,3 m2. Herny jsou ve dvou patrech, na obou patrech je sociální zařízení pro děti i personál.
 2. K pobytu venku se využívá zahrada  za budovou, je chráněná ze všech stran plotem a je od silnice. Jsou na ní vzrostlé stromy. Na zahradě máme herní prvky od podzimu roku 2017. Dále mohou být do pobytu venku začleněny vycházky s motivačním tématem. Důvodem vynechání pobytu venku je velmi silný vítr, bouřka, déšť nad 5 mm vodního sloupce a mráz pod 10 stupňů Celsia. Pokud bude vyhlášena vyšší  smogová situace, nebude realizován pobyt venku a nebudou otevřená okna.
 3. Potřebné věci ve školce jsou umístěny v šatně a v boxech, nezbytně nutná je pevná obuv, kartáček na zuby a kelímek, hřeben, pyžamko, pláštěnka, náhradní oblečení dle období, papírové kapesníky, případně pleny. Důležité je upozornění pro rodiče o vhodném oblečení ven /obuv/.
 4. Do KDS může být přijato pouze zdravé dítě, nemá příznaky/kašel, rýma, průjem, zánět očí./  Pokud je dítě po nemoci, je dodržován klidový režim. Rodiče jsou povinni kontrolovat dětem vlasovou část hlav z důvodu prevence výskytu vší. Provozovatel si vyhrazuje právo, že v případě nejasností či pochybností o zdravotním stavu dítěte, toto dítě nepřijmout.
 5. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna péče a pomoc. Vždy je informován rodič, který má povinnost se do KDS dostavit v co nejkratší době.
 6. Pečující osoby odpovídají za dítě od doby převzetí až do doby, kdy se dítě předá zpět rodiči, či jiné pověřené osobě, která je zaevidována. Pokud si nevyzvednou rodiče či jiné pověřené osoby do konce provozní doby své dítě, budou telefonicky informováni všichni uvedení, provozovatel zajistí další pobyt dítěte v KDS i se stravou a rodiči bude při vyzvednutí dítěte účtována částka 150,- Kč na hodinu.
 7. Informace o provozu, změnách či omezení budou vyvěšeny na nástěnce a na webu. Dále tak i jakékoli aktivity mimo KDS / výlety, divadlo,…/
 8. Do KDS je přísně zakázáno vnášet předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí/ zapalovače, nože, jehly, špendlíky, sirky / Je povoleno donést si hračku, ovšem která odpovídá relevantním normám a je v dobrém stavu. Dále nesmí mít dítě u sebe bonbony a žvýkačky.
 9. Po dohodě s provozovatelem je možné na ukázku přinést domácí zvířátko.
 10. Způsob zajištění vhodného mikroklima je zajištěno pomocí teploměrů, hlídání vhodné teploty + 22°C, pravidelné větrání okny do zahrady. Děti budou nenásilnou formou otužovány právě větráním, častým pobytem venku, regulací teploty a vhodným oblečením.
 11. Způsob nakládání s prádlem:
  1 x za týden – výměna ručníků, pyžamka, utěrky
  1 x za 3 týdny výměna lůžkovin
  Čisté prádlo je skladováno v uzavíratelných skříních. Použité prádlo  se netřídí v pobytových místnostech, ukládají se do transportních obalů a třídí se v technické místnosti u pračky, obaly jsou také pratelné či jinak dezinfikovatelné. Veškeré prádlo se mění ihned v případě nutné potřeby.
 12. Vybavení prostor:
  Dětská lehátka.
  V jídelně jsou omyvatelné stolky s možností nastavení nohou dle výšky dětí, v hernách jsou pracovní stoly umístěny u oken, materiál a hračky jsou pořízeny od dodavatelů Kenast, Ikea.
 13. Režim úklidu, je zajištěn osobou k tomu určenou a to
  a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
  b) denně vynášením odpadků,
  c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a záchodů,
  d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
  e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
  f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
  g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
  h) pravidelnou údržbou nuceného větrání

Přesný rozpis je stanoven v sanitačním řádu, který je založen v KDS  a  je  k dispozici k nahlédnutí.  Je vyvěšen v kuchyňce a úklidové místnosti.

Článek VIII.

Základní povinnosti rodičů

Rodiče jsou povinni:

 • vodit do KDS  dítě zdravé, aby nebyly na zdraví ohroženy ostatní děti (nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek nebo jiným infekčním onemocněním)
 • pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od vyrozumění
 • ohlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte (alergie, astmatické potíže, infekční onemocněn, atd.)
 • nahlásit případné změny, např. zdravotní pojišťovny, telefonních čísel do zaměstnání, domů, změna adresy atp.
 • omlouvat nepřítomnost dítěte v souladu s podmínkami stanovenými organizačním  řádem KDS
 • ve stanoveném termínu platit poplatky za docházku dle uzavřené smlouvy
 • dodržovat provozní dobu KDS, vodit děti včas dle stanoveného rozmezí pro příchod

Článek IX.

Práva osob pečujících o dítě v KDS

Osoby pečující o dítě v KDS mají právo:

 • sdělit rodičům informaci o chování dítěte
 • vyjádřit se k momentálním zdravotním problémům dítěte
 • informovat rodiče o možnosti a vhodnosti navštívit s dítětem logopeda nebo jiného odborníka
 • požádat rodiče o sjednání nápravy za škodu způsobenou dítětem

Článek X.

Práva rodičů a dětí

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života/ v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000Sb./
 • po dohodě s provozovatelem být přítomni ve třídě – adaptační doba
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte
 • být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí během celého
  roku
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího a výchovného programu
 • mohou se aktivně zapojovat do organizace akcí pro děti i rodiče
 • vyjadřovat se k rozhodnutím centra týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • Děti mají právo:
 • na akceptování osobnosti, individuální přístup, ochranu a jistotu v prostředí, vyjádřit své pocity a myšlenky,
 • na vzdělání a poznání

Článek XI.

Ukončení umístění dítěte v KDS

K ukončení docházky může dojít, pokud zákonný zástupce neuhradí školné v KDS ve stanoveném termínu a nedohodne s provozovatelem jiný termín úhrady.
Pokud dítě bez omluvy nedochází do KDS nepřetržitě po dobu delší než dva týdny anebo pokud závažným způsobem narušuje provoz dětského KDS.
Pokud zákonný zástupce písemně neoznámí ukončení docházky dítěte do KDS a dítě nedokončí docházku aktuálního měsíce, poplatek je nevratný.

Článek XII.

Požárně bezpečnostní pravidla

 • v celém areálu je přísný zákaz kouření
 • místnosti jsou opatřeny čidly na kouř
 • jsou označeny únikové cesty nouzovým osvětlením a značkami
 • v hernách jsou umístěny hasící přístroje

Veškeré podrobnosti a způsoby evakuace jsou popsány v požárních a evakuačních směrnicích. Osoby pracující v KDS jsou proškoleny technikem bezpečnosti práce o těchto směrnicích a je veden zápis v požární knize, která je součástí směrnic.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

Těmito Pravidly provozu služby KDS nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně platných závazných právních předpisů.
Veškeré dodatky, popřípadě změny těchto pravidel, mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci KDS a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. Aktuální znění organizačního řádu a vnitřních pravidel bude umístěno na webových stránkách ke stažení.
Tato vnitřní pravidla DS Jitřenka jsou platná od  9. 1. 2017.

V Mladé Boleslavi 1. 2. 2018
A.R.D. Ing. Mgr. Pavol Poláček, arciděkan

Logo Jitřenka